A l’Escola de l’Ateneu creiem que és molt important aprendre a compartir. Ajudar-se i cooperar és enriquidor i propicia la formació de persones empàtiques i d’èxit social. Interessats en aquest tema, oferim als nostres alumnes un tipus d’aprenentatge que promou la comunicació, el posar-se d’acord, el respectar les idees i el compartir coneixements amb confiança i sense pors.

L’aprenentatge cooperatiu es fonamenta en el plantejament d’activitats en les quals els alumnes hagin de treballar en equip i interactuar per tal d’aconseguir un objectiu comú. Aquest tipus de metodologia comporta molts avantatges: convertir els estudiants en els protagonistes del seu propi aprenentatge, desenvolupar les seves competències i habilitats, reforçar les relacions interpersonals i permetre que adquireixin un aprenentatge significatiu.
En el moment de plantejar l’aprenentatge cooperatiu, i per tal de motivar i comprometre els alumnes, és molt important determinar l’objectiu de l’activitat. A partir d’aquí s’han d’organitzar els estudiants en petits grups o equips procurant que hi hagi diversitat entre ells, ja que diferents sensibilitats, talents i visions contribuiran a enriquir l’experiència.

Pràctiques i activitats
Hi ha diversos tipus de pràctiques cooperatives que duem a terme a l’Escola de l’Ateneu, com són el treball per projectes, la tutoria entre iguals, l’aprenentatge basat en problemes, l’ensenyament recíproc… i poden concretar-se en activitats didàctiques molt variades com debats, experiments de laboratori, presentacions en equip, resolució de problemes, creació de dossiers, confecció de lapbooks…
El paper del mestre és exercir com a guia i conductor de l’activitat al començament, i deixar paulatinament assumir la seva responsabilitat a cadascú, de manera que puguin organitzar-se, planificar i desenvolupar les idees o projectes.
En els nivells primerencs de la formació és més important fomentar unes bones relacions entre els companys, saber compartir i aportar, aprendre a acceptar altres idees i punts de vista, saber demanar ajuda i oferir-la, aprendre a avaluar la pròpia feina… que el contingut del producte final. Aprendre bons procediments garanteix, a la llarga, una bona dinàmica i uns bons resultats en el treball.